موسسه پژوهشی لگاتوم گزارش داد: جهان در سال ۲۰۱۹ مرفه تر و نابرابرتر شده است.