مدل مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای نظام رفاهی تدوین شود