حضور جامعه نیکوکاری ابرار در چهارمین نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر