یادداشت رئیس اتاق ایران به مناسبت روز ملی روستا توسعه روستاها در گروی تلاش هم افزای تمامی ذی نفعان و ذی مدخلان است.