آغاز مرحله دوم طرح توسعه پایدار منظومه روستایی استان همدان با محوریت روستای ینگی کند