تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 996
  نام: امیررضا
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.86
  مبلغ حمایت: 1000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1047
  نام: آیدا
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه یازدهم
  معدل: 20
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1094
  نام: سمیه
  سن: 25
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 15.53
  مبلغ حمایت: 1800000
  مانده نیاز(ریال): 2000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1131
  نام: یاسین
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 15.23
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر