تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 426
  نام: فاطمه
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: دوم دبيرستان
  معدل: 14.58
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 677
  نام: احمد
  سن: 20
  مقطع تحصیلی: دانشجو
  معدل: 17.53
  مبلغ حمایت: 3600000
  مانده نیاز(ریال): 0
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 891
  نام: ساحل
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: نهم متوسطه
  معدل: 19.86
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 921
  نام: رکسانا
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: دهم متوسطه
  معدل: 17.51
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر