تعداد مددجوی انتخابی : 0


  شماره پرونده: 1047
  نام: آیدا
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.79
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1131
  نام: یاسین
  سن: 15
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 15.23
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1145
  نام: شبنم
  سن: 17
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 15.89
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر
  شماره پرونده: 1148
  نام: محمد قادر
  سن: 16
  مقطع تحصیلی: پایه دهم
  معدل: 19.5
  مبلغ حمایت: 2000000
  مانده نیاز(ریال): 1000000
  اطلاعات بیشتر