رتبه ایران در شاخص جهانی بخشش چیست؟

رتبه ایران در شاخص جهانی بخشش چیست؟

بنیاد کمک به خیریه ها یک خیریه جهانی و پیش رو در کشور انگلستان است و ۶ دفتر در هر یک از قاره های جهان دارد. ماموریت این بنیاد ایجاد انگیزه در جامعه برای بخشش بیشتر و کمک به ایجاد تغییر در زندگی فردی و اجتماعی در سطح جهانی است.

شاخص بخشش جهانی به عنوان سنجه ای مقایسه ای در زمینه سخاوتمندی ملل مختلف جهان شناخته می شود و از طریق سنجش سه زیر شاخص: صرف وقت، اهدای پول و کمک به فرد ناشناس محاسبه می گردد. هدف از محاسبه و ارائه شاخص جهانی بخشش فراهم کردن بینشی در خصوص ذات و محدوده بخشش در جهان است. این شاخص بر اساس داده های بیش از ۱۴۵ کشور جهان در یک بازه زمانی بین سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۴ محاسبه شده است.

دکتر جان لو، مدیر عامل ،CAF درباره نتایج این گزارش می گوید :

میزان سخاوت و گشاده دستی با ملیت همبستگی دارد. در سال ۲۰۱۵ نرخ اهدای پول افزایش یافته است، این افزایش رشد به غیر از اقتصادهای غربی در سایر اقتصادهای دنیا دیده می شود. برای افزایش شاخص بخشش در همه کشورها کسب اعتماد افراد امری مهم و ضروری است تا آنها احساس کنند وقت و پولی که اهدا کرده اند بیشترین تاثیر اجتماعی را به دنبال داشته است. طبق نتایج به دست امده از سایر ادوار محاسبه شاخص بخشش، همواره مردمی که در فقر و مصیبت بوده اند رتبه های بالایی را کسب کرده اند. این نتایج گویای این واقعیت است که افراد واقعا در زمان های نیاز و شرایط سخت به صورت داوطلبانه به یاری یکدیگر می شتابند.

 ایران در میان 140 کشور جهان که در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته اند، دارای جایگاه چهاردهم در شاخص جهانی بخشش است.

 ایران از نظر تعداد افرادی که پول اهدا کرده اند، در میان کشورهایی که در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته اند، در جایگاه دهم قرار دارد.

ایران در جایگاه کلی ۳۲، از نظر شاخص جهانی بخشش در دوره پنج ساله، قرار دارد.

متن کامل گزارش را در فایل پیوست موجود می باشد.


  • منبع:
  • تاریخ درج:10 شهریور 1395
  • دریافت فایل:دانلود