معرفی اعضای هیات مدیره

 • رحمت الله موحدی رحمت الله موحدی

  عضو هیئت مدیره

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • خسرو کسائیان خسرو کسائیان

  عضو علی البدل هیئت مدیره

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • علی اصغر خامنوی علی اصغر خامنوی

  مدیرعامل نیکوکاری ابرار

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • محسن احتشام محسن احتشام

  بازرس علی البدل

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 1 2