معرفی اعضای هیات مدیره

 • محمد نهاونديان محمد نهاونديان

  رئيس هيئت مديره

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • غلامحسین شافعی غلامحسین شافعی

  نایب رئیس هیئت مدیره

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • محسن جلال پور محسن جلال پور

  نایب رئیس دوم هیئت مدیره

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • یحیی آل اسحق یحیی آل اسحق

  عضو هیئت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • علی اصغر جمعه ای علی اصغر جمعه ای

  عضو هیئت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 • محمد ضرابیه محمد ضرابیه

  عضو هیئت مدیره جامعه نیکوکاری ابرار

  تلفن:24-88346723

  فکس:88346725

  abrar@iccim.ir رزومه
 1 2